• <nav id="ms0ec"><nav id="ms0ec"></nav></nav>
 • <input id="ms0ec"><tt id="ms0ec"></tt></input>
 • <menu id="ms0ec"><strong id="ms0ec"></strong></menu>
 • 歡迎訪問, 北京金世紀培訓學校 官方網站!

  課程
  導航

  PHP中加密解密函數與DES加密解密實例

  編輯:金世紀      人氣:      發布時間:2014-10-24

  例子,php加密解密的例子

  加密函數:

   

  代碼如下: /*
  *功能:對字符串進行加密處理
  *參數一:需要加密的內容
  *參數二:密鑰
  */
  function passport_encrypt($str,$key){ //加密函數
  srand((double)microtime() * 1000000);
  $encrypt_key=md5(rand(0, 32000));
  $ctr=0;
  $tmp='';
  for($i=0;$i $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr;
  $tmp.=$encrypt_key[$ctr].($str[$i] ^ $encrypt_key[$ctr++]);
  }
  return base64_encode(passport_key($tmp,$key));
  }

   

  解密代碼如下:

  代碼如下: /*
  *功能:對字符串進行解密處理
  *參數一:需要解密的密文
  *參數二:密鑰
  */
  function passport_decrypt($str,$key){ //解密函數
  $str=passport_key(base64_decode($str),$key);
  $tmp='';
  for($i=0;$i $md5=$str[$i];
  $tmp.=$str[++$i] ^ $md5;
  }
  return $tmp;
  }


  輔助函數:

  代碼如下: /*
  *輔助函數
  */
  function passport_key($str,$encrypt_key){
  $encrypt_key=md5($encrypt_key);
  $ctr=0;
  $tmp='';
  for($i=0;$i $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr;
  $tmp.=$str[$i] ^ $encrypt_key[$ctr++];
  }
  return $tmp;
  }


  使用如下所示

  代碼如下: $str='作者:www.jb51.net';
  $key='123456';
  $encrypt=passport_encrypt($str,$key);
  $decrypt=passport_decrypt($encrypt,$key);
  echo '原文:',$str."

  ";
  echo '密文:',$encrypt."

  ";
  echo '譯文:',$decrypt."

  ";


  DES加密解密函數具體代碼如下:

  代碼如下: class DES
  {
  var $key;
  var $iv; //偏移量

  function DES( $key, $iv=0 ) {
  //key長度8例如:1234abcd
  $this->key = $key;
  if( $iv == 0 ) {
  $this->iv = $key;
  } else {
  $this->iv = $iv; //mcrypt_create_iv ( mcrypt_get_block_size (MCRYPT_DES, MCRYPT_MODE_CBC), MCRYPT_DEV_RANDOM );
  }
  }

  function encrypt($str) {
  //加密,返回大寫十六進制字符串
  $size = mcrypt_get_block_size ( MCRYPT_DES, MCRYPT_MODE_CBC );
  $str = $this->pkcs5Pad ( $str, $size );
  return strtoupper( bin2hex( mcrypt_cbc(MCRYPT_DES, $this->key, $str, MCRYPT_ENCRYPT, $this->iv ) ) );
  }

  function decrypt($str) {
  //解密
  $strBin = $this->hex2bin( strtolower( $str ) );
  $str = mcrypt_cbc( MCRYPT_DES, $this->key, $strBin, MCRYPT_DECRYPT, $this->iv );
  $str = $this->pkcs5Unpad( $str );
  return $str;
  }

  function hex2bin($hexData) {
  $binData = "";
  for($i = 0; $i < strlen ( $hexData ); $i += 2) {
  $binData .= chr ( hexdec ( substr ( $hexData, $i, 2 ) ) );
  }
  return $binData;
  }

  function pkcs5Pad($text, $blocksize) {
  $pad = $blocksize - (strlen ( $text ) % $blocksize);
  return $text . str_repeat ( chr ( $pad ), $pad );
  }

  function pkcs5Unpad($text) {
  $pad = ord ( $text {strlen ( $text ) - 1} );
  責任編輯:金世紀

  最熱教程排行

  Copyright 1996-2014 金世紀教育 版權所有 Power by 21jsj.com

  網站備案: 京ICP備15056050號-1

 • <nav id="ms0ec"><nav id="ms0ec"></nav></nav>
 • <input id="ms0ec"><tt id="ms0ec"></tt></input>
 • <menu id="ms0ec"><strong id="ms0ec"></strong></menu>
 • 本溪棋牌室